Ochrana osobných údajov (GDPR)

 

POUŽITÉ POJMY

Správca dát: LB-prevencia s.r.o. (prevádzkovateľ), sídlo: Vysokoškolákov 1760/13, 010 08 Žilina, IČO: 52805476

Klient (dotknutá osoba): Fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby prevádzkovateľa

Dodávateľ (sprostredkovateľ): Fyzická alebo právnická osoba vykonávajúca služby a činnosti pre prevádzkovateľa

Nariadenie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov

Zákon: Zákon NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Predmetom týchto podmienok je zabezpečenie spracovania osobných údajov klientov získaných v rámci činnosti prevádzkovateľa a ďalej zakotvenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o týchto získaných informáciách, a to v rozsahu a za podmienok stanovených týmito podmienkami.
 2. Prevádzkovateľ sa v súlade s týmito podmienkami zaväzuje spracovávať osobné údaje klientov. Tieto podmienky sú zhotovené v rozsahu práv a povinností, ktoré pri spracovaní osobných údajov podľa predchádzajúceho odstavca vyplývajú z príslušných právnych predpisov, najmä nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov („Nariadenie“) ako aj zo zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

  PRÁVA, POVINNOSTI A MLČANLIVOSŤ

  1. Prevádzkovateľ prijal také technické, personálne a iné potrebné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či k inému zneužitiu osobných údajov.
  2. V súvislosti s poskytovaním služieb a vykonávaním činnosti je prevádzkovateľ povinný spracovávať osobné údaje klientov.
   S týmito údajmi pracujú najmä:
   a) štatutárny zástupca – konateľ spoločnosti
   b) zamestnanci spoločnosti
   c) sprostredkovatelia
  3. Vyššie uvedení užívatelia boli poučení o citlivosti osobných údajov. S osobnými údajmi klientov zaobchádzajú výhradne v rámci služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ ani zamestnanci neposkytujú osobné údaje klientov ďalším subjektom.
  4. Podmienky spracovania a zaobchádzania s osobnými údajmi klientov sú upravené v bezpečnostnej dokumentácii.

   

   INFORMÁCIE O KLIENTOCH

   1. Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť uchovávať o svojich klientoch niektoré osobné údaje, a to najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo a typ dokladu. Podľa právnych predpisov je prevádzkovateľ povinný uchovávať tieto osobné údaje o návštevníkoch po dobu 3-10 rokov.
   2. Okrem zákonom stanovených osobných údajov prevádzkovateľ uchováva a spracováva aj emailovú adresu a telefónne číslo. Tieto osobné údaje sú využívané na komunikáciu pred, počas a po skončení využívania služieb prevádzkovateľa klientom. Prevádzkovateľ prehlasuje, že e-mailové adresy neposkytuje tretím osobám a subjektom.
   3. Klient má právo kedykoľvek požiadať prevádzkovateľa o prehľad svojich osobných údajov. Tieto informácie sú uchované na kancelárii prevádzkovateľa. Notársky overenú žiadosť o vymazanie osobných údajov je nutné doručiť poštou na adresu prevádzkovateľa. V prípade oprávnenej žiadosti o vymazanie osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje odstráni. Prevádzkovateľ sa však musí riadiť vyššie uvedenými zákonmi a vymenované osobné údaje môžu byť vymazané až po uplynutí zákonom stanovenej lehoty.

    

   TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

   1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečil ochranu spracovania osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či k inému zneužitiu osobných údajov a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania osobných údajov zabezpečené všetky povinnosti správcu osobných údajov, vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä Nariadenia.
   2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:
    a) k osobným údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré budú mať prevádzkovateľom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá taká osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom;
    b) osobné údaje budú spracovávané v priestoroch prevádzkovateľa, do ktorého budú mať prístup iba oprávnené osoby;
    c) Prevádzkovateľ zabráni neoprávnenému čítaniu, vytváraniu, kopírovaniu, prenosu, úprave či vymazaniu záznamov obsahujúcich osobné údaje;
    d) Prevádzkovateľ vykoná také opatrenia, ktoré umožnia určiť a overiť komu boli osobné údaje predané, kým boli spracované, pozmenené alebo zmazané.
   3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prostredníctvom vlastných vnútorných predpisov zabezpečiť, že zamestnanci a iné osoby, ktoré budú spracovávať osobné údaje, budú tak vykonávať iba za podmienok a v rozsahu stanovenom prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ a zamestnanci budú zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov a to aj po skončení pracovného pomeru u prevádzkovateľa.