Výkon odborne spôsobilej osoby na úseku CO

Firma Ing. Ľuboš Banas LB-prevencia zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na úseku civilnej ochrany pre svojich klientov tieto činnosti:

  • vykonanie vstupného auditu z oblasti civilnej ochrany (CO) u klienta
  • vypracovanie, vedenie a aktualizácia príslušnej dokumentácie z CO (najmä plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti)
  • odborná príprava jednotiek civilnej ochrany
  • príprava zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc
  • vykonanie overenia účinnosti plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v pravidelných intervaloch
  • účasť pri všetkých kontrolách zo strany obvodných úradov (odbor krízového riadenia) u klienta
  • poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti CO a iné