Technik požiarnej ochrany

Prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na výkon činnosti technika požiarnej ochrany zabezpečuje firma Ing. Ľuboš Banas LB-prevencia pre svojich klientov tieto činnosti:

 • vykonanie vstupného auditu z oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) za účelom posúdenia stavu OPP na pracoviskách klienta
 • vypracovanie, vedenie a aktualizácia príslušnej dokumentácie z OPP
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • vyhlasovanie, riadenie a vyhodnocovanie nácvikov na evakuáciu
 • určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb
 • účasť pri všetkých protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru
 • šetrenie príčin vzniku prípadných požiarov
 • výkon vstupných a opakovaných školení zamestnancov z ochrany pred požiarmi
 • kontrola požiarnych uzáverov
 • kontrola zabezpečenia pracovísk z hľadiska vybavenosti požiarno-bezpečnostným značením
 • odborná príprava protipožiarnych hliadok
 • školenie zamestnancov zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase
 • poradenská činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a iné