Špecialista požiarnej ochrany

Prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany zabezpečuje firma Ing. Ľuboš Banas LB-prevencia pre svojich klientov tieto činnosti:

  • vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
  • riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a riešenie protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov a posudzovanie materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti