Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba patrí medzi preventívne a ochranné služby a poskytuje zamestnávateľom odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad na pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci. Túto službu poskytuje firma Ing. Ľuboš Banas LB-prevencia pre svojich klientov, ktorých druh pracovných činností je zaradený do I. resp. II. kategórie prác. Tieto práce sa považujú za nerizikové práce (napr. administratívny pracovník,...). Výkon tejto služby je zabezpečovaný prostredníctvom odborne spôsobilej osoby „Autorizovaného bezpečnostného technika“ a v rozsahu ustanovení §30d ods. 1, písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozsah poskytovaných činností firmou Ing. Ľuboš Banas LB-prevencia:

 • vykonanie vstupného auditu z oblasti pracovnej zdravotnej služby (PZS) u klienta
 • vypracovanie, vedenie a aktualizácia príslušnej dokumentácie z PZS
 • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov
 • zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie
 • hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľanie sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa
 • navrhovanie zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika
 • vypracovanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík
 • podporovanie prispôsobovania práce a pracovných podmienok zamestnancov z hľadiska ochrany zdravia
 • poskytovanie primeraného poradenstva zamestnávateľovi a zamestnancom
 • zúčastňovanie sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska
 • spolupracovanie pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii