Koordinátor bezpečnosti

Osobitnou kategóriou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov je zabezpečenie ochrany práce na stavbách, kde je zamestnávateľ (stavebník) povinný zabezpečiť potrebnú úroveň bezpečnosti práce. Rozsah poskytovaných služieb firmou Ing. Ľuboš Banas LB-prevencia:

  • výkon činností koordinátora bezpečnosti na stavenisku prostredníctvom odborne spôsobilej osoby „Autorizovaného bezpečnostného technika“
  • vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku
  • koordinácia plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia BOZP
  • kontrolná činnosť na stavenisku z hľadiska dodržiavania plánu BOZP, návrh opatrení
  • poradenská činnosť v oblasti BOZP na stavenisku