Bezpečnostno-technická služba

Bezpečnostno-technická služba patrí medzi preventívne a ochranné služby, ktoré je povinný zabezpečiť zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov. Bezpečnostno-technická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

Pre zmluvných klientov zabezpečuje firma Ing. Ľuboš Banas LB-prevencia v tejto oblasti najmä tieto činnosti:

  • výkon činnosti autorizovaného bezpečnostného technika
  • vykonanie vstupného auditu z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) za účelom posúdenia celkového stavu BOZP na pracoviskách klienta
  • vypracovanie, vedenie a aktualizácia príslušnej dokumentácie BOZP
  • poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti BOZP
  • vykonávanie pravidelnej kontrolnej činnosti na pracoviskách klientov
  • šetrenie pracovných a iných úrazov na pracoviskách klienta ako aj vedenie predpísanej dokumentácie
  • vykonávanie vstupného ako aj opakovaného oboznamovania zamestnancov z BOZP
  • účasť pri kontrolách zo strany orgánu inšpekcie práce a iné