OPP (ochrana pred požiarmi)

Požiar je definovaný ako každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostrední alebo ktorého následkom je usmrtená alebo zranená fyzická osoba alebo uhynuté zviera; požiar je tiež nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie.

Základnou úlohou v tejto oblasti poskytovaných služieb je upraviť podmienky pre jednotlivých klientov firmy Ing. Ľuboš Banas LB-prevencia tak, aby sa dosiahla najvyššia miera ochrany života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi. Základným právnym predpisom upravujúcim povinnosti zamestnávateľov v oblasti OPP je zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.