CO (civilná ochrana)

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a vytvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Základným právnym predpisom upravujúcim povinnosti zamestnávateľa v oblasti CO je zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa1b) alebo teroristický útok. Táto oblasť zabezpečenia sa mnohokrát u zamestnávateľov podceňuje a nevenuje sa jej dostatočná pozornosť. Avšak aj v tejto oblasti existujú povinnosti zamestnávateľa, ktoré musí dodržiavať v prípade ohrozenia svojich zamestnancov ako aj osôb prevzatých do starostlivosti.